Triển khai Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

3/15/23 4:01 AM

 

Thực hiện Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) thông tin đến các Công ty/Doanh nghiệp hoạt động tại các KCX, KCN và các Công ty Phát triển Hạ tầng KCX, KCN (viết tắt là đơn vị) một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong đó, Nghị định có quy định một số nội dung cụ thể như: phân loại dự án đầu tư (dự án đầu tư nhóm I, II, III) là cơ sở để xác định nhóm đối tượng phải thực hiện các thủ tục Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường, Đăng ký môi trường; quy định cụ thể nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho 05 nhóm đối tượng; quy định tần suất quan trắc đối với nước thải, khí thải, bụi.

Đồng thời ngày 10 tháng 01 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2022. Trong đó, Thông tư có quy định một số nội dung cụ thể như: quy định quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án, cơ sở; quy định hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường; quy định danh mục chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường; quy định quản lý chất thải nguy hại, quản lý nước thải tại chỗ, quản lý chất thải đặc thù; quy định cụ thể mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp.

Ban Quản lý thông tin để các đơn vị để biết và thực hiện theo các quy định pháp luật của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Bài viết liên quan