UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
5/10/23 6:10 AM

Mục tiêu của kế hoạch nhằm giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; đồng thời vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” một cách thiết thực. Nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; đồng thời nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục và thiết kế giáo dục ngoài nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân. Từng bước xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập”, tạo điều kiện và cơ hội cho người dân được học tập suốt đời.

Như chúng ta đã biết, từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, coi học tập là nền tảng cho mọi thắng lợi và truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Sinh thời Người đã từng nói: “Sự học là vô cùng”, “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”; “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng ngời về sự học như vậy. Người đã từng tự học, vừa lao động để kiếm sống, biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một con đường đào tạo chính quy nào. Chính từ sự học đó mà Bác đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến bến bờ vinh quang”.

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, giáo dục và đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế - xã hội. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Để giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ thực sự là “quốc sách hàng đầu” theo chủ trương của Đảng và muốn đất nước phát triển thịnh vượng thì bắt buộc chúng ta phải học tập để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

VĂN PHÒNG

Bài viết liên quan