Về hoạt động dự án đầu tư trong các khu chế xuất, khu công nghiệp

12/7/22 2:33 AM

Về hoạt động dự án đầu tư trong các khu chế xuất, khu công nghiệp

Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Nghị định số 31/2021/NĐ–CP ngày 26/3/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2021); Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/4/2021)

Thời gian vừa qua, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố chưa thực hiện đúng các quy định về đầu tư dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính về đầu tư (do hoạt động không đúng nội dung đăng ký đầu tư, không thực hiện chế độ báo cáo đầu tư), chấm dứt dự án đầu tư (do dự án chậm triển khai so với tiến độ đăng ký đầu tư), hoặc phải ngừng thực hiện dự án...

Ngày 03/6/2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (viết tắt là Ban Quản lý) ban hành công văn số 1500/BQL-DN về việc triển khai hoạt động dự án đầu tư trong khu chế xuất, khu công nghiệp (đính kèm). Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp, Công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp nghiên cứu, chấp hành đúng các quy định pháp luật về đầu tư. Trong đó cần lưu ý các nội dung sau:

1. Đăng ký đầu tư:

Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi dự án đầu tư đi vào hoạt động đối với các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư năm 2020.

Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải báo cáo Ban Quản lý trước khi thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020. Báo cáo thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu A.I.20 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các nội dung Giấy chứng nhận đầu tư/Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đã đăng ký quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư năm 2020.

Lưu ý: nhà đầu tư không được thực hiện những nội dung khác ngoài các nội dung đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Báo cáo thực hiện dự án đầu tư khi chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án.

3. Ngừng hoạt động dự án đầu tư:

Nhà đầu tư ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định ngừng hoạt động theo Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 56 Nghị định 31/2021/NĐ-CP). Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng.

Thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo Mẫu A.I.13 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

4. Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Ban Quản lý trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư thực hiện theo Mẫu A.I.15 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

5. Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam:

Định kỳ hằng quý, hằng năm, Doanh nghiệp báo cáo Ban Quản lý và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định Khoản 2 Điều 72 Luật đầu tư năm 2020:

- Báo cáo hằng quý theo Mẫu A.III.1 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;

- Báo cáo hằng năm theo Mẫu A.III.2 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

Các mẫu biểu về đầu tư, doanh nghiệp tải trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý (http://www.hepza.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/bieu-mau-bao-cao-thong-ke).

Bài viết liên quan