Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013

3/14/23 9:52 AM
Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013

Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND...

Ngày 07/5/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/5/2020.

Bài viết liên quan