Về việc bổ nhiệm nhân sự mới
5/10/23 6:12 AM

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự mới như sau:

  1. Bà Lê Thị Lan Chi, Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Xây dựng từ ngày 01/6/2013 theo Quyết định số 1547/QĐ-BQL ngày 28/5/2013 của Ban Quản lý.
  2. Ông Nguyễn Quốc Vĩnh, Chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng từ ngày 01/6/2013 theo Quyết định số 1548/QĐ-BQL ngày 28/5/2013 của Ban Quản lý.

Ban Quản lý thông báo để các đơn vị thuận tiện trong liên hệ công tác.

Bài viết liên quan