Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu sau đó xuất khẩu sản phẩm tại chỗ

3/22/23 1:40 AM
 

Ngày 25/6/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4138/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công sản xuất hàng hóa xuất khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ.

Công văn này thay thế nội dung tại điểm 2 công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018 của Tổng cục Hải quan.

Bài viết liên quan