Chuyên mục
PHÒNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

         Trưởng phòng

        
         

         Bà Phạm Thị Hải

         Điện thoại: 3823.2576

         Email: phamhai.hepza@tphcm.gov.vn

         Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý về công tác quản lý, giám sát, đánh giá dự án đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư trong KCX, KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

         Nhiệm vụ

1. Tiếp nhận, xử lý việc tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCX, KCN; chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; việc bảo đảm đầu tư của các dự án đầu tư trong trường hợp dự án không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

2. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCX, KCN được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận, xử lý và tham mưu Lãnh đạo Ban Quản lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của các doanh nghiệp đặt trụ sở trong KCX, KCN.

4. Tiếp nhận, hướng dẫn và thực hiện thủ tục ký quỹ đối với dự án phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư; chủ trì, phối hợp khi kiểm tra tổng thể dự án đầu tư về việc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng, lao động, môi trường.   

6. Rà soát và chủ trì phối hợp tham mưu xử lý các dự án đang hoạt động trong các KCX, KCN nhưng chưa thực hiện thủ tục đầu tư. 

7. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết các công việc liên quan đến kinh tế đất đai trong KCX, KCN.

8. Chủ trì, phối hợp giám sát, đánh giá việc thu hút đầu tư vào từng loại hình KCN hỗ trợ, KCN chuyên ngành, KCN công nghệ cao, KCN sinh thái theo các ngành, nghề thu hút đầu tư đã đăng ký quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 và điểm a khoản 2 Điều 38 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP; giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 8, khoản 3 Điều 9 và điểm c khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

9. Theo dõi, phân tích tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các dự án đầu tư trong giai đoạn khai thác, vận hành; hoạt động của các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCX, KCN.

10. Tiếp nhận các báo cáo theo quy định của pháp luật về đầu tư; báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp trong KCX, KCN; Chủ trì phối hợp đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các KCX, KCN theo quy định của pháp luật về đầu tư.

11. Tiếp nhận đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng KCX, KCN của các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCX, KCN; theo dõi tỉ lệ lấp đầy của các KCX, KCN.

12. Chủ trì phối hợp công tác quản lý tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng và tiện ích công cộng tại các KCX, KCN; xây dựng và triển khai phương án mở rộng nguồn thu từ tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng cho Ban Quản lý theo quy định.

13. Chủ trì, phối hợp trong công tác hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

         14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban Quản lý giao./.