Chuyên mục
Phòng quản lý Doanh Nghiệp

Phó Trưởng Phòng phụ trách
Ông Huỳnh Phúc Nguyên Thịnh
ĐT: 38232576 – 38290405
Email: hpnthịnh.hepza@tphcm.gov.vn
          enterprise.hepza@tphcm.gov.vn

1. Chức năng: Tham mưu Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại của các dự án đầu tư và dự án phát triển hạ tầng trong KCX, KCN.

2. Nhiệm vụ:

   2.1. Theo dõi, phân tích hoạt động sản xuất, thương mại của các dự án đầu tư;hoạt động của các Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCX – KCN.

   2.2. Theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu của các dự án đầu tư trong KCX – KCN.

   2.3. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại KCX - KCN theo quy định của pháp luật.

   2.4. Tiếp nhận, xử lý việc tạm ngừng hoạt động, giãn tiến độ đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của  nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

   2.5. Thực hiện thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCX – KCN, Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCX – KCN.

   2.6. Quản lý phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng và tiện ích công cộng tại các KCX - KCN; xây dựng và triển khai phương án mở rộng nguồn thu cho Ban Quản Lý theo quy định.

   2.7. Theo dõi, tham mưu giải pháp triển khai thực hiện và xử lý những phát sinh liên quan chính sách thuế, tín dụng, quản lý ngoại hối và chính sách tài chính về đất đai trong KCX – KCN.

   2.8. Phối hợp triển khai việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển giao và đổi mới công nghệ trong KCX – KCN; các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các dự án đầu tư và dự án phát triển hạ tầng trong KCX – KCN.

   2.9. Tiếp nhận, thống kê, tổng hợp, phân tích báo cáo hoạt động đầu tưcủa các dự án đầu tư, báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong KCX – KCN.