Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Ban quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
06:10 10/05/2023

- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ theo Nghị định 43/2010NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Công văn 2854/BKHĐT-ĐKKD ngày 10/5/2011 của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tục và các mẫu biểu liên quan thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn đặt văn phòng đại diện tại khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố sẽ thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Ban quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Phòng quản lý Xuất nhập khẩu, Điện thoại: 38.232.574)

Bài viết liên quan