Đẩy mạnh thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
09:00 05/12/2023

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025, ngày 27 tháng 11 năm 2023 Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành công văn số 5909/TCTCCTHHC về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo trên, Ban Quản lý đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng Khu chế xuất, Khu công nghiệp và các Doanh nghiệp đang hoạt động tham gia ý kiến đóng góp ý kiến hoặc gửi vướng mắc, đề xuất đối với quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại địa chỉ https://quydinhkinhdoanh.gov.vn.

Bài viết liên quan