Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan

17:34 13/03/2023
 

Ngày 11 tháng 03 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó, điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan thì:

Đối với doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (25/4/2021) và đang trong quá trình hoạt động thì trong thời hạn tối đa không quá 01 năm kể từ ngày Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp chế xuất phải hoàn thiện các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan quy định.

Quá thời hạn 01 năm kể từ ngày Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp chế xuất không thực hiện thông báo hoặc không đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định thì không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Bài viết liên quan