ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

07:48 21/03/2023
 

Nhằm cụ thể hóa ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ khích lệ tinh thần khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, nhằm tăng số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi thành lập, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP trình Chính phủ ban hành.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 12 tháng 6 năm 2017. Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 bao gồm: (i) Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; (ii) đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iii) đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; (iv) đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Căn cứ quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4794/VPCP-KTTH ngày 04/06/2019, với yêu cầu bảo đảm thi hành đầy đủ và nhất quán quy định của Luật Đầu tư và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, khả thi và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của Luật Đầu tư và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về ngành, nghề ưu đãi đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo Nghị định sửa đổi Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư để làm cơ sở áp dụng ưu đãi đầu tư đối với các ngành, nghề. Theo đó, nội dung dự thảo như sau:

Bổ sung vào Mục V Phần B Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

“2. Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

5. Đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.”

Trên cơ sở Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực và sự thống nhất giữa các văn bản quy định pháp luật khi ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 22/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, việc bổ sung ưu đãi đầu tư cho các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập, có nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có khả năng tăng trưởng nhanh sau khi khởi nghiệp.

Bài viết liên quan