Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013
06:12 10/05/2023

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” và Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch số 3956/KH-UBND ngày 01/8/2013 về Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cụ thể cho năm 2013 với các mục tiêu chính gồm:
  1. Triển khai và thực hiện nghiêm túc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.
  2. Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.
  3. Đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.
  4. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đánh giá công chức. việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức; thẩm quyền đánh giá thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức.

Thực hiện Kế hoạch số 3956/KH-UBND ngày 01/8/2013 về Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013, HEPZA đang tiến hành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức tại cơ quan theo sự hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố.

Bài viết liên quan