Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
10:00 03/07/2023

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động;

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định chế độ báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và y tế lao động tại doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thống kê, báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh:

“2. Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau”.

2. Báo cáo về y tế lao động

Điều 10 Thông tư số 19/2016/BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động quy định chế độ báo cáo đối với cơ sở lao động:

- Nội dung báo cáo: Cơ sở lao động thực hiện việc báo cáo y tế lao động theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm y tế nơi đặt trụ sở chính của cơ sở lao động.

- Thời gian gửi báo cáo:

+ Trước ngày 05 tháng 7 hằng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm;

+ Trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm.

Ban Quản lý đề nghị Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định pháp luật về chế độ báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và y tế lao động tại doanh nghiệp./.

Nguồn Công văn số 1892/BQL-LĐ ngày 27/6/2023

Phòng quản lý Lao động

Bài viết liên quan