Báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2022

14:54 28/11/2022

Căn cứ công văn số 20425/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề nghị các doanh nghiệp như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức có sử dụng lao động có trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là cơ sở sử dụng lao động).

- Người sử dụng lao động báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo theo mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi là Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016).

- Trường hợp trong kỳ báo cáo tại cơ sở sử dụng lao động không phát sinh tai nạn lao động, người sử dụng lao động vẫn phải gửi báo cáo theo mẫu quy định và ghi rõ các thông tin về lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở, tổng quỹ lương, tổng số lao động trong kỳ báo cáo và số lao động nữ.

- Trường hợp trong kỳ báo cáo tại cơ sở sử dụng lao động có phát sinh tai nạn lao động, người sử dụng lao động phân tích đầy đủ các thông tin của vụ tai nạn lao động theo: nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động; yếu tố gây chấn thương; nghề nghiệp của người bị tai nạn lao động; số ngày nghỉ vì tai nạn lao động và chi phí (tính bằng tiền) theo mẫu Phụ lục XII nêu trên và gửi hồ sơ bồi thường, trợ cấp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 6 Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sồ điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Thời gian và hình thức tiếp nhận báo cáo.

- Thời gian nhận báo cáo: từ ngày 15/6/2022 đến ngày 05/7/2022.

- Hình thức tiếp nhận báo cáo:

Các cơ sở sử dụng lao động gửi báo cáo qua hộp thư điện tử atld.hcmc@gmail.com gồm bản scan định dạng pdf (có ký tên, đóng dấu) và bản mềm định dạng Word/Excel, qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Việc làm – An toàn lao động), số 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo đúng mẫu nêu trên và đúng thời gian quy định.