Báo cáo tai nạn lao động năm 2022

10:17 28/02/2023

Báo cáo tai nạn lao động năm 2022

Ngày 28 tháng 12 năm 2022 Ban Quản lý đã ban hành văn bản số 3839/BQL-LĐ hướng dẫn các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp thực hiện báo cáo tai nạn lao động năm 2022.

Căn cứ công văn số 37268/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình tai nạn lao động; công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề nghị các doanh nghiệp như sau:

Thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng; báo cáo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định đối với các doanh nghiệp như sau:

  1. Hình thức tiếp nhận báo cáo:

Doanh nghiệp truy cập Hệ thống quản lý thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu tai nạn lao động trên địa bàn Thành phố (https://atld.com.vn/) để thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động và báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Thời gian tiếp nhận báo cáo: từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 10/01/2023.

Bài viết liên quan