Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
06:10 10/05/2023

Ngày 17/11/2011 Bộ Tài chính có Thông tư 161/2011/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012 – 2014 và kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2012 – 2014 (thuế suất áp dụng viết tắt là thuế suất ATIGA)

Bài viết liên quan