Ban hành Kế hoạch số 555/KH-BQL về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Ban Quản lý
06:11 10/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) ban hành Kế hoạch số 555/KH-BQL ngày 05/02/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992trong toàn thể cơ quan Ban Quản lý.

Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, trong đó có người lao động, các doanh nghiệp sản xuất, các công ty Phát triển hạ tầng trong KCX-KCN, CBCC cơ quan Ban Quản lý. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời tạo điều kiện cho người lao động, các doanh nghiệp, CBCC cơ quan thể hiện ý chí, nguyện vọng nhằm kiến nghị Ủy ban sửa đổi Hiến pháp và Quốc hội xem xét thể hóa vào Hiến pháp sửa đổi.
 
Quán triệt sâu rộng về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo Nghị quyết số 38/2013/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội và Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 09/01/2013 của Ban Chỉ đạo thành phố.
 
Việc tổ chức lấy ý kiến phải được thực hiện rộng rãi, dân chủ, khoa học bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ của Ban Quản lý.
 
Ý kiến đóng góp phải được tập hợp, tổng hợp có hệ thống, chính xác, báo cáo đúng tiến độ thời gian và chất lượng, báo cáo theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.
 
Không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.
 
1.    Nội dung lấy ý kiến:
 • Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được lấy ý kiến là dự thảo do Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố, được đăng tải trên Báo Nhân dân, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trang thông tin điện tử -->-->http://duthaoonline.quochoi.vn
 • Lấy ý kiến toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm: Lời nói đầu, Chế độ chính trị, Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, Bảo vệ Tổ quốc, Bộ máy nhà nước, Hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp, Kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.
 • Các doanh nghiệp, người lao động, cơ quan Ban Quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đóng góp ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề mà tổ chức, cá nhân quan tâm.
2.    Đối tượng lấy ý kiến:
 • CBCC cơ quan Ban Quản lý, Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin, Trung tâm Giới thiệu Việc Làm, Quỹ hỗ trợ công nhân (WSF), Hiệp hội các doanh nghiệp KCN thành phố (HBA), Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM);
 • Các công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN;
 • Các doanh nghiệp trong KCX-KCN;
 • Người lao động tại KCX-KCN.
3.    Hình thức lấy ý kiến:
 • Góp ý trực tiếp bằng văn bản gửi đến Văn phòng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM; đồng thời gửi ý kiến bằng thư điện tử theo địa chỉ hộp thư (email): -->-->office@hepza.gov.vn
 • Thảo luận tại hội nghị;
 • Thông qua Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý: -->-->www.hepza.gov.vn
4.    Thời gian lấy ý kiến:
 • CBCC cơ quan Ban Quản lý, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý và Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN trước ngày 08/3/2013.
 • Các doanh nghiệp và người lao động trong KCX-KCN trước ngày 15/3/2013.
 1. Tài liệu lấy ý kiến:
 • Nghị quyết số 38/2013/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
 • Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 • Bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
 • Báo cáo thuyết minh về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
 • Các tài liệu nêu trên được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo địa chỉ truy cập: -->-->www.vpub.hochiminh.gov.vn

Bài viết liên quan