Các loại báo cáo định kỳ về lao động

05:51 16/01/2023
Các loại báo cáo định kỳ về lao động

 

1. Khai trình việc sử dụng lao động khi Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động:

  • Thời hạn báo cáo: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

  • Biểu mẫu: Mẫu số 5 - Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

2. Báo cáo tình hình thay đổi về lao động

  • Thời hạn báo cáo:

      + Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 25/5

      + Báo cáo năm: Trước ngày 25/11

  • Biểu mẫu: Mẫu số 2 - Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH

3. Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

  • Thời hạn báo cáo: Hàng quý - Trước ngày 05 tháng đầu của quý tiếp theo

  • Biểu mẫu: Mẫu 7 Phụ lục I Nghị định 152

Quý Doanh nghiệp vui lòng nộp các loại báo cáo trên về Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Sđt: 028.3823.2575).

Bài viết liên quan