Các văn bản luật về PCCC
06:10 10/05/2023

Ngày 22 tháng 05 năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định số 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và Nghị định số 52/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thay thế Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2005.

Bài viết liên quan