CHÍNH SÁCH THU HÚT CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC VÀ NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA TP. HỒ CHÍ MINH

09:13 21/03/2023
 

Ngày 04/7/2019, Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định 17/2019/QĐ-UBND ban hành chính sách thu hút, phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt giai đoạn 2019 – 2022 trong đó quy định rõ khái niệm chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt như sau:

Chuyên gia, nhà khoa học là người có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ, có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học; có công trình công bố trên tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới, …

Người có tài năng đặc biệt là những người có đủ năng lực, sức khỏe và tinh thần phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức và khát vọng cống hiến, có tri thức và năng lực đặc biệt xuất sắc trong một hoặc một số ngành, lĩnh vực, có khả năng lao động sáng tạo rất cao, đã đạt nhiều thành tích hoặc khả năng hoàn thành công việc, nhiệm vụ cụ thể với mức độ tốt vượt trội mà rất ít người có thể thực hiện, …

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND cũng cụ thể hóa cơ chế, chính sách đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt như chính sách hỗ trợ ban đầu (điều 13), chính sách tiền lương hoặc hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng (điều 14), chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ (điều 15), chính sách hỗ trợ về nhà ở, phương tiện đi lại (điều 16), đầu tư cơ sở vật chất và tạo môi trường làm việc (điều 17).

Việc ban hành chính sách này nhằm bảo đảm thu hút kịp thời và có chất lượng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của thành phố. Thành phố cũng mong muốn đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả thi cao trong việc kêu gọi và đãi ngộ các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt nhằm phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Bài viết liên quan