Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2019 của Chính phủ về giám sát đánh giá đầu tư

04:18 16/03/2023
 

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2019 của Chính phủ về giám sát đánh giá đầu tư, nội dung sửa đổi:

- Bổ sung quy định về phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư chương trình đầu tư công.

- Giám sát của người có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư...

- Bãi bỏ: khoản 1 Điều 30 và Chương IX Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2019 của Chính phủ về giám sát đánh giá đầu tư.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Bài viết liên quan