Chương trình bán hàng lưu động tại Ban quản lý
06:10 10/05/2023
Nhằm đáp ứng như cầu mua sắm của CBCNV, Ban quản lý phối hợp với Công ty Vissan tổ chức bán hàng lưu động (thực phẩm tươi sống và chế biến) tại cơ quan, cụ thể như sau:

Thời gian: từ 16g00 đến 18g00, ngày 02/8/2012

 

Bài viết liên quan