Chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

09:18 21/03/2023
 

Ngày 25/6/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1584/QĐ-BTNMT về việc chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (bổ sung phạm vi giám định chỉ định).

Chỉ định Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC (địa chỉ trụ sở chính: 45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phó Hồ Chí Minh; số điện thoại: 028.38297857; fax: 028. 38220202, email: fcc(@fcc. com. vn) thực hiện hoạt động giám định phế liệu nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Phạm vi giám định chỉ định bổ sung bao gồm:

  • Giám định phế liệu thuỷ tinh nhập khẩu phù hợp với QCVN 65:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thuỷ tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

  • Giám định phế liệu kim loại màu nhập khẩu phù hợp với QCVN 66:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đôi với phố liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

  • Giám định phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu phù hợp với QCVN 67:2018/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đôi với phế liệu xi hạt lò cao (xi hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Bài viết liên quan