Chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CPTPP

04:16 16/03/2023
 

Ngày 22/01/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 556/TCHQ-GSQL về chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP nhưng hàng hóa không phải lưu kho tại nước không thành viên thì người khai hải quan cung cấp chứng từ vận tải cho cơ quan hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo nguyên trạng về xuất xứ trong quá trình vận chuyển.

Trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP và hàng hóa được lưu kho tại nước không thành viên thì người khai hải quan nộp chứng từ lưu giữ hoặc chứng từ hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo nguyên trạng về xuất xứ trong quá trình vận chuyển.

Bài viết liên quan