CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ

19:38 18/01/2023
 

Thực hiện quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư năm 2020 và các Điều 37, 38, 39 và 40 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc xây dựng, quản lý, vận hành và thực hiện các thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (sau đây gọi tắt là Hệ thống), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nâng cấp Hệ thống lên phiên bản mới để đáp ứng các quy định mới của Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. Theo đó, Hệ thống có các sự thay đổi sau:

1. Kể từ ngày 26/4/2021, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sẽ chuyển sang tên miền: https://vietnaminvest.gov.vn và Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài sẽ chuyển sang tên miền: https://fdi.gov.vn. Hướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống mới sẽ được đăng tải trên Hệ thống (mục hướng dẫn sử dụng).

2. Các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế đang thực hiện dự án đầu tư trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp hoặc dự kiến thực hiện dự án đầu tư trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 80 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021. Hướng dẫn chi tiết về thực hiện các thủ tục đầu tư trực tuyến đã được đăng tải trên Hệ thống (mục hướng dẫn sử dụng).

3. Các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại các Khu chế xuất, Khu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72, Luật Đầu tư thông qua Hệ thống. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư được cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Tài liệu hướng dẫn tại: https://vietnaminvest.gov.vn

Bài viết liên quan