Quy định mới về thang lương năm 2021

19:38 18/01/2023
 

Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động như sau:

“Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.”

Như vậy kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động không quy định doanh nghiệp phải gửi thang lương, bảng lương và định mức lao động cho cơ quan quản lý Nhà nước.

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố được biết và thực hiện./.

Bài viết liên quan