Dự thảo “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại, lưu giữ, chuyên giao, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố”

09:35 13/03/2023
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và môi trường đã xây dựng dự thảo “Hướng dẫn kỹ thuật phân loại, lưu giữ, chuyển giao, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố” theo phương thức phân loại mới để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý đính kèm bản dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật nói trên tại đây. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và có ý kiến đóng góp đối với bản dự thảo gửi về hộp thư điện tử vtthuy.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 04/8/2020 để Ban Quản lý tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Nội dung góp ý thực hiện theo mẫu như sau:

STT

Chỉ dẫn nội dung điều chỉnh

Đề xuất nội dung điều chỉnh

Cơ sở/ lý do cần điều chỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan