Dự thảo Quy chế và Quy chế quản lý thu và sử dụng tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh
03:24 10/08/2023

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó tại khoản 9 điều 5 có quy định:

“9. Thành phố quyết định việc thu tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất từ các doanh nghiệp trong khu và chỉ dùng cho mục đích nâng cao tiện ích cho doanh nghiệp và người lao động, không vì mục tiêu lợi nhuận. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế thu và sử dụng tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng, trong đó quy định cụ thể đối tượng, nguyên tắc, mức thu, cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu, bảo đảm tính minh bạch, hợp lý, gắn với cơ chế tự chủ tài chính của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. Khoản tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng quy định tại khoản này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng và là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) đã dự thảo: Quyết định ban hành Quy chế và Quy chế quản lý thu và sử dụng tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định ban hành Quy chế và Quy chế tự chủ kinh phí hoạt động của Ban Quản lý.

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện việc xây dựng Quy chế trong tháng 8 năm 2023 theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến góp ý đối với dự thảo nêu trên và gửi về Ban Quản lý trước ngày 14 tháng 8 năm 2023 để tổng hợp.

Tải dự thảo Quy chế quản lý thu và sử dụng tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp tại đây.

Tải dự thảo Quy chế tự chủ kinh phí hoạt động của Ban Quản lý tại đây.

Đường link tham gia góp ý 2 Quy chế:

Phiếu góp ý đối với Quy chế Tự chủ kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (hochiminhcity.gov.vn)

         Phiếu góp ý đối với Quy chế Quản lý thu và sử dụng tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh (hochiminhcity.gov.vn)

Bài viết liên quan