Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc liên quan lĩnh vực xây dựng.

09:00 02/03/2023

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc liên quan lĩnh vực xây dựng


​​​​​​Ngày 31 tháng 01 năm 2023, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 55/QĐ-BXD về việc Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2022. Theo Quyết định này có 07 Văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành;
06 Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành, hết hiệu lực toàn bộ; ngoài ra Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 do Quốc hội ban hành đã hết hiệu lực một phần.

Có 02 Văn bản liên quan đến hoạt động xây dựng trong các Khu
chế xuất và Khu công nghiệp bị bãi bỏ: Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ và Nghị định 21/2020/NĐ-CP
ngày 17 tháng 10 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, đã được thay thế bởi Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2023; Thông tư 14/2014/TT-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2014 ban hành QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng, đã được thay thế bởi Thông tư 16/2021TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6
năm 2022.

Bài viết liên quan