Danh sách cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

03:09 16/03/2023

Danh sách cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp

Vừa qua, Cục Quản lý môi trường y tế đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Y tế danh sách 38 cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, gồm có 12 đơn vị thuộc Bộ Y tế, 01 đơn vị trực thuộc Bộ ngành, 25 đơn vị trực thuộc Sở Y tế và rút toàn bộ Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp trước đây trên website của Bộ Y tế.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin để các doanh nghiệp được biết và thực hiện (theo file đính kèm).

Bài viết liên quan