Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP

02:58 16/03/2023

 

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ...

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 31/01/2020, Cục Quản lý môi trường Y tế công bố đã có 168 đơn vị thực hiện hoàn chỉnh thủ tục công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo quy định, gồm có 25 đơn vị do Bộ Y tế công bố và 143 đơn vị do các Sở Y tế địa phương công bố.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin để các doanh nghiệp được biết và thực hiện (theo file đính kèm).

Bài viết liên quan