Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi

04:54 16/03/2023
 

Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo Luật Bảo vệ môi trường nhằm thay thế Luật Bảo vệ môi trường 2014, để các nội dung dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được hoàn thiện trước khi trình Quốc hội ban hành. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) kính đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN và các Doanh nghiệp hoạt động trong KCX-KCN nghiên cứu, góp ý và gửi văn bản góp ý Dự  thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi về Ban Quản lý trước ngày 15 tháng 02 năm 2020, để có cơ sở tổng hợp, góp ý bằng văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (www.monre.gov.vn) / Góp ý văn bản QPPL / Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý (www.hepza.hochiminhcity.gov.vn) có đính kèm file./.

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi có thể tải về tại đây.

Bài viết liên quan