HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
06:09 10/05/2023

Thông tư quy định Quỹ Phát triển KH&CN do DN thành lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động KH&CN của DN tại Việt Nam thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của DN.

Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:
- Một phần từ thu nhập tính thuế thu nhập DN trong kỳ tính thuế (DN tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế trong kỳ). Thu nhập tính thuế thu nhập DN được xác định theo quy định của Luật Thuế thu nhập DN và các văn bản hướng dẫn thi hành sau khi đã kết chuyển hết các khoản lỗ theo quy định.
-  Một phần điều chuyển từ Quỹ phát triển KH&CN của tổng công ty, công ty mẹ (đối với các công ty con hoặc DN thành viên) hoặc điều chuyển từ Quỹ Phát triển KH& CN của các công ty con, doanh nghiệp thành viên về Quỹ Phát triển KH&CN của tổng công ty, công ty mẹ (đối với tổng công ty, công ty mẹ). Việc điều chuyển quỹ theo quy định chỉ áp dụng đối với các công ty con hoặc DN thành viên mà công ty mẹ sở hữu 100% vốn.
 Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư KH&CN của DN tại Việt Nam. DN không được sử dụng nguồn vốn của quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc phát triển KH&CN hoặc đầu tư cho các dự án KH&CN đã được tài trợ bởi các nguồn vốn khác.
 Trong thời hạn 5 năm, kể từ năm kế tiếp năm trích lập, nếu quỹ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì DN phải nộp ngân sách phần thuế thu nhập DN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập DN đó. Số tiền sử dụng không đúng mục đích không được tính vào tổng số tiền sử dụng cho mục đích phát triển KH&CN của DN.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2011.
BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan