Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về việc nộp các khoản vào Ngân sách nhà nước

07:00 23/03/2023
 

Ngày 01/3/2019, Tổng cục Hải quan đã phát hành Công văn số 1209/TCHQ-TXNK về việc triển khai Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. (Đính kèm Công văn).

Kể từ ngày 01/4/2019 tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế (theo quy định của Khoản 16, Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 thì tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh) có tài khoản tại ngân hàng thương mại nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp ngân sách Nhà nước (NSNN), thì phải thực hiện nộp các khoản vào NSNN (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

Các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp NSNN thì không chịu sự điều chỉnh của Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018.

Bài viết liên quan