Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo quy định

02:37 07/12/2022

Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo quy định

Để thực hiện thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, báo cáo an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố có văn bản số 1493/BQL-LĐ ngày 03 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn báo cáo tình hình tai nạn lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Nội dung cơ bản như sau:

1. Mẫu báo cáo

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2. Thời gian nhận báo cáo

- Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động:

   + Báo cáo 6 tháng năm 2021: 15/6/2021 – 05/7/2021;

   + Báo cáo cả năm 2021: 20/12/2021 – 10/01/2022.

- Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động: 20/12/2021 – 10/01/2022.

3. Hình thức tiếp nhận báo cáo

Các Doanh nghiệp gửi báo cáo qua đường bưu điện về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Việc làm – An toàn lao động), số 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua hộp thư điện tử atld.hcmc@gmail.com gồm bản scan định dạng pdf (có ký tên, đóng dấu) và bản mềm định dạng word/excel.

Bài viết liên quan