Hướng dẫn khai hải quan đối với hàng hóa vừa thuộc loại hình nhập khẩu tại chỗ, vừa thuộc đối tượng là hàng hóa nhập khẩu khác

04:33 21/03/2023
 

Ngày 09/8/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5095/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn khai hải quan.

Theo đó, những vướng mắc liên quan đến việc khai báo trên tờ khai nhập khẩu chỉ tiêu thông tin số quản lý nội bộ doanh nghiệp theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đối với trường hợp hàng hóa vừa thuộc loại hình nhập khẩu tại chỗ, vừa thuộc đối tượng là hàng hóa nhập khẩu khác. Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện như sau:

 - Chỉ tiêu số 1.69- Số quản lý nội bộ doanh nghiệp: Khai theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC và các hướng dẫn khác về khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ có liên quan.

- Chỉ tiêu số 1.50- Chỉ tiết khai trị giá: Ngoài việc khai báo theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì khai thông tin đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu khác như tạm nhập hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế ghi #&1; trường hợp tạm nhập hàng hóa là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người nhập cảnh ghi #&2; trường hợp tạm nhập phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ...) ghi #&3.... Trường hợp chỉ tiêu chỉ tiết khai trị giá vượt quá ký tự thì khai tại chỉ tiêu ô ghi chú.

Bài viết liên quan