Hướng dẫn về đánh giá trình độ công nghệ sản xuất
06:13 10/05/2023
Ngày 08/4/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.

 

Thông tư này hướng dẫn nội dung và quy trình đánh giá trình độ công nghệ trong các ngành sản xuất công nghiệp, bao gồm: chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân tham gia hoạt động đánh giá trình độ công nghệ. Kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất là cơ sở để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đề xuất giải pháp, chính sách nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành hoặc địa phương.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.

 

Bài viết liên quan