Hướng dẫn xác nhận hợp đồng giao dịch về bất động sản trong các KCX, KCN
06:11 10/05/2023

Ngày 07/01/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Theo đó Nghị định bãi bỏ quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, đồng thời quy định tại Điều 17 về thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao: “Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản theo quy định tại Điều 37 Luật công chứng, bao gồm cả các hợp đồng giao dịch về chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.”

Do đó, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị các doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp liên hệ với các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch về bất động sản trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố kể từ ngày 25/2/2013.
 

Ban quản lý thông báo đến các doanh nghiệp biết và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Ban quản lý (Phòng Quản lý Doanh nghiệp) - số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - điện thoại: 3.8232576).

Bài viết liên quan