Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

07:17 14/03/2023
 

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020, Ban Quản lý đã phát hành văn bản số 1502/BQL-MT ngày 16 tháng 6 năm 2020 đến các Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau:

- Thực hiện treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 tại văn phòng Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN. Vận động các Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức vệ sinh khu vực sản xuất, khu vực bên trong và bên ngoài khuôn viên nhà xưởng.

- Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 đến các Doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX-KCN, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước, chống ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước gắn với phòng chống dịch Covid-19.

- Tổ chức vệ sinh các tuyến đường, khu vực tồn đọng rác thải trong KCX, KCN đảm bảo giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải, duy trì chất lượng vệ sinh tại các khu vực đã cải tạo và không để phát sinh điểm mới.

- Khuyến khích các Doanh nghiệp thực hiện các giải pháp về tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải trong quá trình sản xuất. Vận động các Doanh nghiệp sử dụng các bao bì thân thiện môi trường nhằm giảm sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 diễn ra: từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Bài viết liên quan