Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng

04:32 16/03/2023
 

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1124/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng chủ trì đăng tải văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành văn bản; đăng tải thông tin, bài viết, trả lời, giải thích pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Bộ, các báo, tạp chí, tập san của Bộ…Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ cần đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh và Đài truyền hình, trả lời trực tuyến.

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin cần trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng; thu thập các kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách, pháp luật của Ngành Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bài viết liên quan