Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

03:45 01/03/2023

 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4645/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Căn cứ nội dung theo Kế hoạch, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc được phân công:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và nhân rộng mô hình về áp dụng, thực hiện kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ;

- Rà soát, cập nhật các chủ trương, chỉ đạo, chính sách liên quan đến kinh tế tuần hoàn;

- Thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo, kết nối các bên liên quan theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện kinh tế tuần hoàn thông qua các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, các hoạt động kết nối cung - cầu;

- Vận động, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc cung cấp, sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng, tái chế, thân thiện với môi trường, phát triển cộng sinh công nghiệp và các mô hình kinh doanh trong nền kinh tế tuần hoàn;

- Huy động các nguồn tài trợ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước phục vụ cho chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn; tham mưu Thành phố tham gia và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương về kinh tế tuần hoàn;

- Tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo về mô hình, phương án kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

- Chủ động chủ trì thực hiện nhiệm vụ triển khai Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu, xác định và triển khai thực hiện các cơ hội khu công nghiệp sinh thái nhằm đem lại lợi ích môi trường, kinh tế, xã hội cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Bài viết liên quan