Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

16:26 13/03/2023
 

Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1667/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Quyết định số 1667/QĐ-UBND) với các nội dung cụ thể như:

1. Mục tiêu tổng quát

a) Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định đối với sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học và chất thải nhựa; Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất thải nhựa đại dương đến năm 2030; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam.

b) Tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

c) Nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường nói chung và biển nói riêng, hình thành thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học (gồm: túi ni lông khó phân hủy sinh học, hộp nhựa xốp đóng gói, chứa đựng thực phẩm) trong các hoạt động hàng ngày.

d) Góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam nói chung, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với định hướng giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học; tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục duy trì việc sử dụng 100% sản phẩm thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học;

- Giảm sử dụng 65% - 85% sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học của các tiểu thương tại các chợ dân sinh trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho người tiêu dùng;

- Giảm sử dụng 80% - 100% sản phẩm nhựa dùng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học tại các khách sạn, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và các khu/điểm tham quan du lịch.

- Thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 65% lượng chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn Thành phố và các mục tiêu cụ thể khác.

Quyết định số 1667/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2022 và thay thế Quyết định số 2626/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch hành động về quản lý chất thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Bài viết liên quan