Kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu

04:24 21/03/2023
 

Ngày 21/8/2019, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5339/TCHQ-GSQL về việc kiểm soát máy móc, thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhập khẩu.

Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan:

Không làm thủ tục hải quan, thông quan đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được xuất khẩu từ các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường hoặc không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, trường hợp phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu vi phạm thì xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Thông quan hàng hóa:

* Chỉ chấp nhận kết quả giám định của các tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được Bộ Khoa học và công nghệ chỉ định, thừa nhận và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện thông quan.

Kết quả giám định phải thể hiện đầy đủ các nội dung và còn hiệu lực theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

  • Dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hoặc máy móc, thiết bị được xác định là một phận của dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng: chỉ được thông quan nếu hồ sơ nhập khẩu đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 và chứng thư giám định ghi kết luận dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu tại Điều 5 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

  • Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng chỉ được thông quan nếu hồ sơ nhập khẩu đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Trường hợp máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc thì phải có chứng thư giám định kết luận máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chỉ được các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp để phục vụ cho các hoạt động sản xuất của chính doanh nghiệp, không được nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Nội dung công văn này thay thế cho các công văn của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng với các quy định về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng.

Bài viết liên quan