Kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm đối với 37 loại hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

03:25 23/03/2023
 

Ngày 20/5/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã số HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (viết tắt Quyết định số 1325A/QĐ-BCT).

Theo Quyết định 1325A/QĐ-BCT, danh mục các mặt hàng thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương gồm:

- Phụ lục 1: các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Phụ lục 2: các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh được quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số  33/2016/TT-BCT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương;

- Phụ lục 3: các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, gồm:

+ Sản phẩm sữa chế biến

+ Sản phẩm nước giải khát, rượu, bia, cồn và đồ uống có cồn

+ Sản phẩm dầu thực vật và các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật

+ Sản phẩm bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo

- Phụ lục 4: các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18 tháng 05 năm 2018 và Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 1325A/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định 4755/QĐ-BCT ngày 21/12/2017 của Bộ Công thương về việc công bố danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.

Bài viết liên quan