Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

04:11 13/03/2023
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật số 61/2020/QH14 về Đầu tư...

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật số 61/2020/QH14 về Đầu tư, quy định hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Tại Luật Đầu tư 2021 có những quy định mới về cách tiếp cận theo danh mục chọn bỏ ngành nghề cấm kinh doanh, ngoại tệ bất hồi tớ, ưu đã đầu tư đặc biệt, điều kiện để sáp nhập – hợp nhất dự án,… Theo đó, một số nội dung Quốc hội yêu cầu Chính phủ có Nghị định hướng dẫn chi tiết theo chuyên ngành. Trên tinh thần đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ. Ban Quản lý gửi thông tin dự thảo cho các doanh nghiệp có quan tâm xem xét, góp ý gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Thông tin tài liệu về Dự thảo Nghị định được đăng tải tại trang web BKHĐT:

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=48003&idcm=140

Bài viết liên quan