Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

08:54 13/03/2023
 

Ngày 08 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mức thu lệ phí được quy định như sau:

  1. Cấp giấy phép lao động: Mức thu 600.000 đồng/01 giấy phép.

  2. Cấp lại giấy phép lao động: Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép.

  3. Cấp gia hạn giấy phép lao động: Mức thu 450.000 đồng/01 giấy phép.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 20217 của Hội đồng nhân dân Thành phố và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2022.

Bài viết liên quan