Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
10:13 19/06/2023

Ngày 03/04/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, trong đó có một số nội dung sửa đổi và bổ sung như sau:

1. Sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai khi bỏ hộ khẩu giấy.

2. Bổ sung quy định vể đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

3. Bổ sung trình tự thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định về đầu tư.

4. Bổ sung quy định về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

5. Bổ sung trình tự giao đất, cho thuê đất với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư.

6. Bổ sung thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (bổ sung Điều 18a vào Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/20214).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023.

Đính kèm

Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ.

Bài viết liên quan