Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
06:12 10/05/2023

Sau 5 năm thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; nhằm không ngừng hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư cũng như để phù hợp với thực tiễn tình hình kinh tế, xã hội, ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định 29/2008/NĐ-CP nói trên.

 

Các thuật ngữ được bổ sung và giải thích rõ ràng hơn:

Nghị định 164/2013/NĐ-CP bổ sung thuật ngữ “Khu kinh tế ven biển là khu kinh tế hình thành ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận khu vực ven biển, được thành lập theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP”, đồng thời giải thích lại các thuật ngữ “Khu kinh tế cửa khẩu”, “diện tích đất công nghiệp” và bổ sung khái niệm “Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp là tỷ lệ phần trăm (%) của diện tích đất công nghiệp đã được cho nhà đầu tư thuê, thuê lại để hoạt động sản xuất kinh doanh trên tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp.”

Sửa đổi, bổ sung các nội dung trọng tâm:

Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 về Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư để đầu tư mới, mở rộng khu công nghiệp. Sửa đổi khoản 2 và khoản 5 Điều 6 về Điều kiện bổ sung khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp. Theo đó, một trong những điều kiện bổ sung khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp là khu công nghiệp được bổ sung phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; điều kiện để phát triển khu công nghiệp từ “Đảm bảo phù hợp với bố trí quốc phòng và các yêu cầu về quốc phòng, an ninh” được nâng lên thành “Đảm bảo phù hợp với bố trí quốc phòng, các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di tích lịch sử, văn hóa.”

Liên quan tới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 8 về trình tự thành lập, mở rộng khu công nghiệp. Theo đó, quy định “Trường hợp khu công nghiệp hoặc mở rộng khu công nghiệp có trong Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp hoặc có trong Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Trường hợp khu công nghiệp hoặc mở rộng khu công nghiệp chưa có trong Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thủ tục bổ sung hoặc mở rộng khu công nghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp theo quy định tại Điều 6 và Điều 12 Nghị định 29/2008/NĐ-CP.”

Khoản 2, Điều 14 về mở rộng lần đầu và điều chỉnh diện tích khu công nghiệp của Nghị định đã được sửa đổi chặt chẽ hơn với yêu cầu: “Trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, trường hợp diện tích thực tế của khu công nghiệp sau khi đo đạc chênh lệch dưới 10% so với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt nhưng không quá 20 ha, trước khi phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quyết định điều chỉnh diện tích quy hoạch phù hợp với diện tích thực tế mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ.”

Điều 37 quy định về Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cũng được sửa đổi tại khoản 2 và bổ sung khoản 3. Theo đó, quy định rõ ràng nhiệm vụ của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ của Ban Quản lý theo ủy quyền và hướng dẫn của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Nghị định 29/2008/NĐ-CP gồm: sửa đổi Điều 18 về Xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại và cư trú, tạm trú ở khu kinh tế; sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 5 và bổ sung khoản 7 Điều 21 về Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất ; bổ sung Điều 21b về Quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế. Việc phát triển nhà ở cho người lao động khu công nghiệp, khu kinh tế cũng đã được bổ sung tại Điều 21c của Nghị định sửa đổi, bổ sung lần này. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung thêm quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan; đặc biệt, bổ sung quy định mới về quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Chính phủ.

Nghị định cũng quy định, trong thời gian 06 tháng kể từ khi Nghị định có hiệu lực, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn hoặc ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014./.

 

Bài viết liên quan