Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019 – 2022

03:15 23/03/2023
 

Ngày 26/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP và Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019 – 2022.

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định CPTPP được quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này, bao gồm: Mã hàng, mô tả hàng hóa, thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi theo các giai đoạn khi xuất khẩu sang từng nước quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Nghị định này đối với từng mã hàng.

Thuế suất xuất khẩu áp dụng cho giai đoạn 2019 – 2022, cụ thể như sau:

1/ Liên bang Mê-hi-cô áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục I:

  • Từ ngày 14/01/2019 đến 31/12/2019 tại cột có ký hiệu “(I)”.

  • Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 tại cột có ký hiệu “(II)”.

  • Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại cột có ký hiệu “(III)”.

  • Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại cột có ký hiệu “(IV)”.

2/ Các nước Ô-xtơ-rây-lia, Ca-na-đa, Nhật Bản, Niu Di-lân, Cộng hòa Xinh-ga-po áp dụng mức thuế suất quy định tại Phụ lục I:

  • Từ ngày 14/01/2019 đến 31/12/2019 tại cột có ký hiệu “(II)”.

  • Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 tại cột có ký hiệu “(III)”.

  • Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại cột có ký hiệu “(IV)”.

  • Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 tại cột có ký hiệu “(V)”.

Hàng hoá xuất khẩu từ Việt Nam được áp dụng thuế suất xuất khẩu ưu đãi theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng đủ các điều kiện nhập khẩu vào lãnh thổ các nước theo quy định tại Hiệp định CPTPP. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 26/6/2019.

Bài viết liên quan